ฉันผู้ชายนะยะ

พวกเขา…อยากจะบอกอะไร กับคุณผู้หญิงทั้งหลาย นักแสดง: ลิขิต เอกมงคล     สินจัย หงษ์ไทย     เสรี วงศ์มณฑา     เผ่าทอง ทองเจือ     ชลิต เฟื่องอารมณ์     วสันต์ อุตมโยธิน