ราชสีห์ดง

ราชสีห์ดง (2520) ศิริวรรณภาพยนตร์ โดย..พันธุ์งาม บูรณากาล เสนอ ในน้ำ ข้าฯคือสมอเหล็ก บนบก ข้าฯคือยอดเหล็กไหล ในอากาศ ข้าฯคือพญาครุฑไทย ป่าดงพงไพร ข้าฯคือราชสีห์ดง ราชสีห์ดง THE LION สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ ไพโรจน์ ใจสิงห์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ครรชิต ขวัญประชา, เมตตา รุ่งรัตน์, เกชา เปลี่ยนวิถี, มานพ อัศวเทพ, พิภพ...