เพลงหวานใจ

เพลงหวานใจ (His Sweet Melody) ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้ประพันธ์ ขุนวิจิตรมาตรา ผู้กํากับ ขุนวิจิตรมาตรา ผู้ช่วยผู้กํากับ ผัน นากสุวรรณ ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต ผู้ลําดับภาพ ประจวบ อมาตยกุล ผู้กํากับศิลป์ แนม สุวรรณแพทย์ ผู้จัดเครื่องแต่งกาย สุพัตร์ ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต ผู้ทําดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร์ เรื่องย่อ เรืออากาศเอกจํารัส เยี่ยมพะโยม นายทหารแห่งกองทัพอากาศสยามประสบอุบัติเหตุขณะขับ...