เลือดชาวนา

เลือดชาวนา   เลือดชาวนา ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้อํานวยการสร้าง มานิต วสุวัต ผู้ประพันธ์ เชื้อ อินทรทูต ผู้กํากับ ศรีสุข วสุวัต, เชื้อ อินทรทูต ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต, ศรีศุข วสุวัต ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต ผู้ทําดนตรีประกอบ ร.ท. มานิต...