หลงทาง

หลงทาง Going Astray ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา ประเภท: หนังเสียง ความยาว 12 ม้วน ฉายที่ โรงหนังพัฒนากร, สิงคโปร์, นาครเขษม บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้อํานวยการสร้าง มานิต วสุวัต ผู้กํากับ ขุนวิจิตรมาตรา ผู้เขียนบท ขุนวิจิตรมาตรา ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต ผู้ทําดนตรีประกอบ ขุนสนิทบรรเลงการ เรื่องย่อ...