อยากได้ยินว่ารักกัน

นักแสดง: นวพล ลำพูน ก้าว ทองภูมิ สิริพิพัฒน์ สอง รุจิภาส ก่อเกียรติ หน่อ ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว พ่อสอง ไพโรจน์ ใจสิงห์ ปู่ยั่งยืน ศกุนตลา เทียนไพโรจน์ น้าตุ้ม เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง อาหยอด