พลับพลึงแดง

มารุตฟิล์ม เสนอ พลับพลึงแดง จากแนวชีวิตแปลก-ใหม่ โดยฝีมือประพันธกร ป.พิมล มิตร ชัยบัญชา พิศมัย วิไลศักดิ์ ร่วมด้วย ดาราเอกแห่งยุค ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์, รุจน์ รณภพ, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, มาลี เวชประเสริฐ, มนัส บุณยเกียรติ, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ทองฮะ ดารารับเชิญ อดิเรก จันทร์เรือง พร้อมด้วยดาราน้องใหม่ จิระศักดิ์ รุ่งระพี มารุต...