สามชีวิต

ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์? / ความยาว …. นาที 29 กันยายน 2499 ที่โรงหนัง พัฒนากร ผู้อํานวยการสร้าง ส. อาสนจินดา ผู้กํากับ ส. อาสนจินดา นักแสดง ส. อาสนจินดา, สาหัส, จํารูญ, ล้อต๊อก, คํารณ, กุญชร, บังเละ, ทองฮะ, จํารัส,...