นักโทษมหันต์

นักโทษมหันต์ ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ ฉายที่ นาครสนุข บริษัทสร้าง วิมลลักษณ์ภาพยนตร์ ผู้พากย์ ม.ล. รุจิรา นักแสดง เจริญ สุวรรณวารี อิ่ม อุดมสวัสดิ์, เสน่ห์ ธีรากรณ์ อารีย์ ส.แม่นดี สุเทพ เทพพิชัย