เรือนมยุรา

เรือนมยุรา เชิดไชยภาพยนตร์ เสนองานภาพยนตร์ร่วมสมัยโดย เชิด ทรงศรี ทำจากนวนิยายของ ว.วินิจฉัยกุล เรือนมยุรา ศรัณยู วงษ์กระจ่าง นุสบา วานิชอังกูร นุติ เขมะโยธิน โมนา นาล์ม, รุจน์ รณภพ, ดาริน กรสกุล, บรรเจิดศรี ยมาภัย, มยุรา เศวตศิลา, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง ณ ราชสีมา, จุฑารัตน์ จินรัตน์, จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์, หมี หมัดแม่น,...