อ้ายค่อม 2481

อ้ายค่อม Ai Gom ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้ประพันธ์ พรานบูรพ์ ผู้กํากับ จวงจันทน์ จันทร์คณา ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต ผู้ลําดับภาพ น้อย ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชะลอ – จิตต์ ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต ผู้ทําดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร์ ผู้ประพันธ์คําร้อง พรานบูรพ์...