Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ขอเพียงรัก
Our Rating
Your Rating

ขอเพียงรัก

วไลพรรณภาพยนตร์
โดย อ้อยใจ วไลพรรณ
ขอเพียงรัก
ของ บุษยมาส
ขอเพียงรัก
สมบัติ เมทะนี นัยนา ชีวานันท์
ปิยะมาศ โมนยะกุล ช่อเพชร ชัยเนตร
นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สนยัณห์ จันทรวิบูลย์, ชนะ ศรีอุบล,
เมตตา รุ่งรัตน์, วงศ์ ศรีสวัสดิ์, จรัสศรี สายะศิลปี,
ดวงดาว มนต์ดารา, มรกต จรรยาดี, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต,
ถวัลย์ คีรีวัต, ด.ช.เอ๋ และ สีหมึก
สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ
อนุมาศ บุนนาค กำกับการแสดง
ชาญณรงค์ ดำริห์สกุล ที่ปรึกษา
วิคเตอร์ฟิล์ม โดย สน่ำ สวนสุจริต จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Reviewed by admin on 22 June 2018

Leave a Comment