Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

จ้าวอินทรี
Our Rating
Your Rating

จ้าวอินทรี

จ้าวอินทรี

จ้าวอินทรี

รามาภาพยนตร์ สร้าง
อินทรีแดงผงาดฟ้าอีกครั้งหนึ่งแล้ว ใน
จ้าวอินทรี
บทประพันธ์ของ เศก ดุสิต
มิตร ชัยบัญชา พิศมัย วิไลศักดิ์
นำขบวนดาราชั้นแนวหน้า
ร่วมเชือดบทให้เข้มข้น…
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, อนุชา รัตนมาลย์,
พร ไพโรจน์, สุวิน สว่างรัตน์, อดินันท์ สิงห์หิรัญ,
ไสล พูนชัย, ปรียา รุ่งเรือง, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ทศ
และเสน่ห์ โกมารชุน
ฉลอง ภักดีวิจิตร-สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ
สุมน ภักดีวิจิตร อำนวยการสร้าง
“ดรรชนี” กำกับการแสดง
ศิวาพรฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

นักแสดง:
มิตร ชัยบัญชา
พิศมัย วิไลศักดิ์

Reviewed by admin on 17 May 2019

Leave a Comment