Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ชาติเสือ
Our Rating
Your Rating

ชาติเสือ

ชาติเสือ (2501)
ชาติเสือ
ทัศไนยภาพยนตร์ โดย
รังสรรค์ ตันติวงศ์ อำนวยการสร้าง
ประทีป โกมลภิส สร้างบท-กำกับการแสดง
ประมวญ จรัสตระกูล ถ่ายภาพ
สู้เมื่อรู้ตัวว่าจะตาย ตายเสียดีกว่าที่จะรู้จักคำว่าแพ้
นี่คือไวย ศักดา ผู้เกิดมาไม่กลัวใคร
ชาติเสือ
จากบทประพันธ์ของ “อรวรรณ”
6 นางเอกขวัญใจของคุณ…
เรวดี ศิริวิไล, ประภาศรี สาทรกิจ,
น้ำเงิน บุญหนัก, นัยนา ถนอมทรัพย์,
อุษณี อิศรานันท์, นพมาศ ศิริโสภณ
ประชันบทบาทกับ มิตร ชัยบัญชา,
ปัญจะ ศุทธรินทร์, พร ไพโรจน์, ประมินทร์ จารุจารีต,
ไสล พูนชัย, วิน วันชัย, ล้อต๊อก,
สมพงษ์ พงษ์มิตร, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม
เสนอฉายพร้อมกัน 2 โรง
เฉลิมกรุง-เฉลิมบุรี

Reviewed by admin on 21 August 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: