ดงเย็น

ดงเย็น (2521)

จตุรมิตรภาพยนตร์
โดย เฉลียว ภู่วัฒนะนันทกุล
จรัญ พรหมรังสี กำกับการแสดง
ข้าขอตามล้างอธรรม
บาปกรรมให้มันลดแห้งลง
ดับไฟไหม้พฤกษพง
ให้คืนคง เป็น…
ดงเย็น
ของ ศักดิ์ สุริยา
สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์
ไพโรจน์ ใจสิงห์ ดวงใจ หทัยกาญจน์
อุมา ไอยทิพย์ มานพ อัศวเทพ เกชา เปลี่ยนวิถี
ลักษณ์ อภิชาติ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, อดินันท์ สิงห์หิรัญ,
กฤษณะ อำนวยพร, พิภพ ภู่ภิญโญ, เมตตา รุ่งรัตน์,
จรัสศรี สายะศิลปี, ประมินทร์ จารุจารีต, เมือง อพอลโล่,
ชาณีย์ ยอดชัย, เทวินทร์, พจมาน, นที
เฉลียว ภู่วัฒนะนันทกุล อำนวยการสร้าง
นิยม ศรีสุวรรณ ถ่ายภาพ
เทียว ธารา สร้างบท
เฟรชฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Exit mobile version