หนังไทย

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคประกาศอิสรภาพ

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคประกาศอิสรภาพ

เรื่องย่อภาษาไทย

หลังจากพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง (สมภพ เบญจาทิกุล) สิ้นพระชนม์ในปีพุทธศักราช 2124 พระ
เจ้านันทบุเรง (จักรกฤษณ์ อำมะรัตน) ได้ขึ้นเสวยราชสืบต่อ และได้สถาปนามังสามเกียดขึ้นเป็น
รัชทายาทครองตำแหน่งมหาอุปราชาแห่งราชอาณาจักรหงสาวดี

เมื่อแผ่นดินหงสามีอันต้องผลัดมือมาอยู่ในปกครองของพระเจ้านันทบุเรง สัมพันธไมตรีระหว่างอยุธยา
และหงสาวดีก็เริ่มสั่นคลอน ด้วยพระเจ้าหงสาวดีพระองค์ใหม่มิได้วางพระทัยในสมเด็จพระนเรศวร
และสมเด็จพระนเรศวร (พ.ต.วันชนะ สวัสดี) ก็หาได้เคารพยำเกรงในบุญบารมีของพระเจ้าแผ่น
ดินพม่ารามัญเช่นกาลก่อน

มิเพียงเท่านั้น สมเด็จพระนเรศวรยังได้ทรงแสดงพระปรีชาสามารถให้เป็นที่ปรากฏครั่นคร้าม ดัง
คราวนำกำลังทำยุทธนาวีกับพระยาจีนจันตุและศึกเมืองคังเป็นอาทิ พระเจ้านันทบุเรงทรงเกรงว่าสืบ
ไปเบื้องหน้าสมเด็จพระนเรศวรจะเป็นภัยต่อพระราชวงศ์แลแผ่นดินหงสา จึงหาเหตุวางกลศึกหมาย
จะปลงพระชนม์สมเด็จพระนเรศวรเสียที่เมืองแครง

เมื่อสมเด็จพระนเรศวรทราบแผนประทุษร้ายนั้น จึงถือเป็นเหตุประกาศเอกราช ตัดสัมพันธไมตรีกับ
หงสาวดี แลกวาดต้อนครัวมอญไทยข้ามแม่น้ำสะโตงกลับคืนพระนคร

วันที่เข้าฉาย: 15 กุมภาพันธ์ 2550

กำกับโดย หม่อมเจ้า ชาตรีเฉลิม ยุคล
เขียนโดย หม่อมเจ้า ชาตรีเฉลิม ยุคล, ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์

นำแสดงโดย

พ.ต.วันชนะ สวัสดี     …     สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นพชัย ชัยนาม     …     ออกพระราชมนู
ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ     …     มณีจันทร์
อินทิรา เจริญปุระ     …     เลอขิ่น
สรพงษ์ ชาตรี     …     พระมหาเถรคันฉ่อง
สมภพ เบญจาธิกุล     …     พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง
ฉัตรชัย เปล่งพานิช     …     สมเด็จพระมหาธรรมราชา
พ.ท.วินธัย สุวารี     …     สมเด็จพระเอกาทศรถ
จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์     …     พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรง
นภัสกร มิตรเอม    …     พระมหาอุปราชา
ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง     …     ออกพระชัยบุรี
พ.ต.คมกริช อินทรสุวรรณ     …     ออกพระศรีถมอรัตน์
โกวิท วัฒนกุล     …     ขุนรัตนแพทย์
ดี๋ ดอกมะดัน     …     ขุนเดช
ชุมพร เทพพิทักษ์     …     เจ้าฟ้าเมืองคัง
นาวาอากาศตรี จงเจต วัชรานันท์     …     นัดจินหน่อง
อภิรดี ภวภูตานนท์     …     หมอกมู
เกรซ มหาดำรงค์กุล     …     พระสุพรรณกัลยาณี
อำภา ภูษิต     …     ท้าววรจันทร์
เดือนเต็ม สาลิตุล     …     ยายแก่ตาบอด
วนิดา เรืองศรี     …     แม่ค้าชาวหงสาวดี
ปรัชฌา สนั่นวัฒนานนท์     …     พระนเรศวร (เด็ก) องค์ดำ
จิรายุ ละอองมณี     …     ออกพระราชมนู (เด็ก) ไอ้ทิ้ง   
สุชาดา เช็คลีย์     …     มณีจันทร์ (เด็ก)

 
Exit mobile version