Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ถล่มจอมอิทธิพล
Our Rating
Your Rating

ถล่มจอมอิทธิพล

ถล่มจอมอิทธิพล (2522)
ถล่มจอมอิทธิพล
มหานครภาพยนตร์
โดย ชาย นิมิตโชตินัย เสนอ
ผลงานมาตรฐานยิ่งใหญ่ในรอบปี
เมื่อเจ้าพ่อประกาศิต ให้ค่าของชีวิตผันแปร!
บู๊แสบสัน…มันส์สุดขีด…ชีวิตเข้มข้น…!
ถล่มจอมอิทธิพล
ของ คมศร โกศลวิจิตร
กรุง ศรีวิไล สรพงศ์ ชาตรี
ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ดวงชีวัน โกมลเสน
เศกสิทธิ์ สวัสดิรักษ์ วิชชุตา เธียรโสภณ
ภูมิ พัฒนายุทธ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, นรา นพนิรันดร์,
มรกต จรรยาดี, ฉัตร มงคลชัย, กันทิมา ดาราพันธ์,
โดม สิงห์โมฬี, เมือง อพอลโล่, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, หมี หมัดแม่น
กฤษณ์ นิมิตโชตินัย อำนวยการสร้าง
สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ
ชาย นิมิตโชตินัย กำกับการแสดง
นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย อดิเรก

Reviewed by admin on 21 August 2018

Leave a Comment