หนังไทย

นักเลงกตัญญู

นักเลงกตัญญู (2521)
นักเลงกตัญญู
สันติสุชาภาพยนตร์
โดย วิสันต์ สันติสุชา
เสนอ ยิ่งใหญ่เหนือความยิ่งใหญ่
จรัญ พรหมรังสี กำกับการแสดง
นักเลงกตัญญู
ของ เพชร สถาบัน
ความกตัญญูนั้นเหนือสิ่งใดในโลก
สมบัติ เมทะนี กรุง ศรีวิไล
ภาวนา ชนะจิต, ปิยะมาศ โมนยะกุล, มานพ อัศวเทพ,
เกชา เปลี่ยนวิถี, ดามพ์ ดัสกร, ลักษณ์ อภิชาติ,
ครรชิต ขวัญประชา, โดม สิงห์โมฬี, อนันต์ สัมมาทรัพย์,
ฉัตร มงคลชัย, ชุมพร เทพพิทักษ์, พิภพ ภู่ภิญโญ,
เกรียง, ภูมิ พัฒนายุทธ ร่วมด้วย
ดวงใจ หทัยกาญจน์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ไกร ครรชิต,
อุมา ไอยทิพย์, ล้อต๊อก, แมน, แสงเพ็ญ, ชูศรี มีสมมนต์, ภุชงค์
นิยม ศรีสุวรรณ ถ่ายภาพ
ชาญ มีศรี อำนวยการสร้าง
สันติสุชาภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Exit mobile version