Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

นักเลงตาทิพย์
Our Rating
Your Rating

นักเลงตาทิพย์

นักเลงตาทิพย์

ภาพยนตร์บู๊ พิสดาร สนุกสนานเฮฮา ไม่มีพิษ ไม่มีภัย
เขาเก่งเพราะเป็นนักเลง เขากล้าเพราะมีนัยน์ตาทิพย์

นักเลงตาทิพย์
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม
พี.ดี.โปรโมชั่น โดย ไพจิตร ศุภวารี อำนวยการสร้าง

สมบัติ เมทะนี กำกับการแสดง
แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ
สีบุญเรืองฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักเลงตาทิพย์ (2523)
พี.ดี.โปรโมชั่น โดย ไพจิตร ศุภวารี อำนวยการสร้าง
ภาพยนตร์บู๊ พิสดาร สนุกสนานเฮฮา ไม่มีพิษ ไม่มีภัย
เขาเก่งเพราะเป็นนักเลง เขากล้าเพราะมีนัยน์ตาทิพย์
นักเลงตาทิพย์
สมบัติ เมทะนี จตุพล ภูอภิรมย์
จารุณี สุขสวัสดิ์ อำภา ภูษิต
สุเชาว์ พงษ์วิไล, ลักษณ์ อภิชาติ, มานพ อัศวเทพ,
ฤทธิ์ ลือชา, ชูศรี มีสมมนต์ และ ราม มารุต
สมบัติ เมทะนี กำกับการแสดง
แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ
สีบุญเรืองฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม

Reviewed by admin on 20 February 2013

Leave a Comment