Forgot your password?

A password will be emailed to you.

น้ำตาหยดสุดท้าย
Our Rating
Your Rating

น้ำตาหยดสุดท้าย

น้ำตาหยดสุดท้าย (2519)

น้ำตาหยดสุดท้าย
แดนไทยภาพยนตร์ เสนอ
ภาพยนตร์ชีวิตรักสลักจิต ระหว่างหนุ่มสาวสองชาติ
ประชันบทระหว่างดาราสองชาติ ไทย-เวียตนาม
ไพโรจน์ ใจสิงห์ มิส เคียวจิน
ทักษิณ แจ่มผล ดวงใจ หทัยกาญจน์
ดามพ์ ดัสกร, สุริยา ชินพันธ์, ฉัตร มงคลชัย,
มารศรี อิศรางกูร, รณ ฤทธิชัย, อรสา พรหมประทาน,
สุชีลา สุภาเสพย์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ถนอม จันทร์เกตุ, เด่น ดาวไทย
ขอแนะนำ เอกภพ คชเสนีย์ และ มิส เหลียน อิทู
น้ำตาหยดสุดท้าย DON’T CRY MY DARLING
35 ม.ม.สโคป
สุรพล อยู่เปรม, รุ่งโรจน์ แสงบัวทอง อำนวยการสร้าง
ประยุทธ ลีลาไว ดำเนินงานสร้าง
สังเวียน น้อยเจริญ ถ่ายภาพ
ประวิทย์ ลีลาไว กำกับการแสดง
วรรณี ตันศรีสกุล อุปการะ
วิเชียร จันทาพากุล ที่ปรึกษา
เสรีภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

Reviewed by admin on 28 February 2019

Leave a Comment

%d bloggers like this: