บ่อเพลิงที่โพธิ์ทะเล

ดาวไทยภาพยนตร์ เสนอ
คนเหี้ยม ไอ้เข้โหด ในบ่อเพลิงที่โพธิ์ทะเล
บ่อเพลิงที่โพธิ์ทะเล


ของ ปณิดา
ลิขิต เอกมงคล พันนา ฤทธิไกร จริยา สมชนะ
เจริญ, ชุมพร เทพพิทักษ์, ฉัตร มงคลชัย,
พิศ อินคล้าย, ดวงจันทร์, เหม, ช้อย,
ยงค์, อาจ, สุชาดา
“เทอด ดาวไท” กำกับ
“รัศมี” ดำเนินงานสร้าง
สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ

Exit mobile version