Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ป้อมปืนตาพระยา
Our Rating
Your Rating

ป้อมปืนตาพระยา

ป้อมปืนตาพระยา (2511)
ป้อมปืนตาพระยา
เทพกรภาพยนตร์ สร้าง
ป้อมปืนตาพระยา
จากบทประพันธ์ของ อรชร
เทพกร-ส.อาสนจินดา
ร่วมมือกันครั้งไร เกรียงไกรและยิ่งใหญ่ทุกที…
เหนือกว่า…ยิ่งใหญ่กว่า…
ชุมทางเขาชุมทอง-ใจเพชร
นำโดย 6 ดาราใหญ่
สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์
เกชา เปลี่ยนวิถี โสภา สถาพร
ชนะ ศรีอุบล เมตตา รุ่งรัตน์
ร่วมด้วย ฑัต เอกฑัต, ประมินทร์ จารุจารีต, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม,
ชาญ กัมปนาท และดาราประกอบ
ส.อาสนจินดา กำกับ
อดุลย์ เศรษฐภักดี ถ่ายภาพ
รัตน์ เศรษฐภักดี อำนวยการสร้าง

 

 

 

Reviewed by admin on 19 June 2019

Leave a Comment