Forgot your password?

A password will be emailed to you.

มือปราบหนวดเหล็ก
Our Rating
Your Rating

มือปราบหนวดเหล็ก

มือปราบหนวดเหล็ก (2527)
มือปราบหนวดเหล็ก
ชัยแอนด์ชาโปรดักชั่น เสนอ
“ฝังตัวกูเถอะ แต่อย่าฝังหัวใจกู”
มือปราบหนวดเหล็ก
สุณิชา สร้างเรื่อง
เชาว์ มีคุณสุต กำกับการแสดง
ทูน หิรัญทรัพย์ ทวนธน คำมีศรี
พิศมัย วิไลศักดิ์ พอเจตน์ แก่นเพชร
ขอฝากฝัง “หัวใจคู่ใหม่”
ศราวุธ เก่งทุกทาง เบญจวรรณ ภูษณะพงษ์
เอกลักษณ์ ยลระบิล, ต่อลาภ กำพุศิริ, อำนวย ศิริจันทร์,
เทพ โพธิ์งาม, ทัศนีย์ สีดาสมุทร, โกรง กางเกงแดง,
นภาพร หงสกุล, ทูล ทักษ์ภิรมย์
สุรชา มีคุณสุต ผู้ช่วยผู้กำกับ
สัณชัย เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา อำนวยการสร้าง
ฐิติวัฒน์ หลังนาค ถ่ายภาพ
เทียนชัย พิพัฒน์นุกูล ที่ปรึกษา
เทพธานินทร์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

Reviewed by admin on 10 April 2019

Leave a Comment

%d bloggers like this: