หนังไทย

รักผ่อนส่ง

รักผ่อนส่ง (2528)
รักผ่อนส่ง
ศรีแพรโปรดักชั่น โดย
ประไพ สรหงษ์ เสนอ
ถ้าชีวิตรู้จักการผ่อนส่ง
นี่คือความรัก ที่ไม่ต้องสอน
ไม่ต้องเรียนก็อ่านออกเขียนได้
รักผ่อนส่ง
ของ ปณิดา
ทนงศักดิ์ ศุภการ สิริยา นฤนาท
ธนิต พงษ์มนูญ อินทิรา อิ่มสมโภชน์
อธิติยา พรหมคุณ, วัลลภ นพสมบูรณ์, มารศรี ณ บางช้าง,
ทัศนีย์, ปิญช์ มาลากุล ณ อยุธยา, นภาพร หงสกุล,
โกร่ง กางเกงแดง, จิตติน
พิสัณฑ์ ปลัดสิงห์ ถ่ายภาพ
ประไพ สรหงษ์ อำนวยการสร้าง
สิทธิโชค กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย POJ

Exit mobile version