Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ลูกขวาน
Our Rating
Your Rating

ลูกขวาน

ลูกขวาน (2520)
ลูกขวาน
โคลีเซี่ยมฟิล์ม
โดย พรพิมล มั่นฤทัย สร้างผลงานยอดเยี่ยม
สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์
สิงหา สุริยงค์ เรวดี ปัตตะพงษ์ เกชา เปลี่ยนวิถี
มานพ อัศวเทพ, ครรชิต ขวัญประชา,
กำธร สุวรรณปิยะสิริ, ดามพ์ ดัสกร
คมน์ อรรฆเดช กำกับการแสดง
“อันเล็กๆ เฉาะลึกๆ ฉึกเดียวอยู่”
ลูกขวาน
ของ ปรางค์ บางกอก
สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สายัณห์ จันทรวิบูลย์,
ชุมพร เทพพิทักษ์, ไกร ครรชิต, อนันต์ สัมมาทรัพย์,
กฤษณะ อำนวยพร, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, เมตตา รุ่งรัตน์,
มยุรฉัตร เหมือนประสอทธิเวช, ภุชงค์ นาคราช, คมน์ อรรฆเดช,
รอง เค้ามูลคดี, ฉัตร มงคลชัย, สิงห์ มิลินทราศัย,
พิภพ ภู่ภิญโญ, แพน บอระเพ็ด, เทอด ดาวไท,
สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ถวิล, ปฐมชัย ชมศรีเมฆ
มนู วรรณายก ถ่ายภาพ
โคลีเซี่ยม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Reviewed by admin on 28 February 2019

Leave a Comment

%d bloggers like this: