ลูกสาวกำนัน พ.ศ. 2514

ลูกสาวกำนัน (2514)

ชมพูนุชภาพยนตร์ เสนอ
ลูกสาวกำนัน
ของ สุชาดา
นำโดย ขวัญชัย สุริยา อรัญญา นามวงษ์
ร่วมด้วย…อรสา อิศรางกูร, ธานินทร์ อินทรเทพ, ชุมพร เทพพิทักษ์,
มาลี เวชประเสริฐ, มาลาริน บุนนาค, ดาวน้อย ดวงใหญ่,
ทศ, หมี, ม.ล.รุจิรา อิศรางกูร, จรัสศรี สายะศิลปี
เพลงเอก 35 ม.ม. 6 เพลง
สุรีย์ พุกกะเวส อำนวยการสร้าง
สุริยา กำกับการแสดง
สงคราม ถ่ายภาพ
ชมพูนุชภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

Exit mobile version