Forgot your password?

A password will be emailed to you.

สุภาพบุรุษเสือผา
Our Rating
Your Rating

สุภาพบุรุษเสือผา

สุภาพบุรุษเสือผา

สุภาพบุรุษเสือผา
ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว …. นาที
30 พฤศจิกายน 2499
ฉายที่ แกรนด์
บริษัทสร้าง สหะนาวีไทย
ผู้อํานวยการสร้าง สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์
ผู้กํากับ อนุมาศ บุนนาค
ผู้ถ่ายภาพ ปรีชา ทรัพย์พระวงศ์
ผู้พากย์ พันคํา, พวงเล็ก

เค้าเรื่อง
“เป็นเรื่องของคนดี ๆ ต้องกลับกลาย เป็นเสือไป เพราะความทารุณโหดร้ายของผู้ทรงอิทธิพล บุคคลที่ขึ้นชื่อว่ามีการศึกษาดี แต่ความเป็นเสือของเขา หาใช่เป็นเสือร้ายใจทมิฬหินชาติที่ไหนไม่ แต่กลับเป็นเสือ ที่เต็มไปด้วยคุณธรรมมุ่งสังหารแต่คนที่ผิดเท่านั้น จึงได้ รับการยกย่องว่าเป็น “สุภาพบุรุษ”

นักแสดง
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ เป็น เสือผา
วิภา วัฒนธํารง เป็น แก้วตา
อบ บุญติด, ประมินทร์ จารุจารีต, สมถวิล มุกดาประกร, สมพงษ์ พงษ์มิตร, วลิต สนธิรัตน์, แน่งน้อย แสงสุวิมล, แป๊ะอ้วน, ทองฮะ, ศิริพงษ์, ล้อต๊อกน้อย

ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ พ.ศ. 2499
ที่มา นิตยสารตุ๊กตาทอง ธันวาคม พ.ศ. 2499

Reviewed by admin on 19 February 2021

Leave a Comment

%d bloggers like this: