หนังไทย

สู้สั่งเมือง

สู้สั่งเมือง (2522)

สันติสุชาภาพยนตร์ เสนอ
ภาพยนตร์เหนือความยิ่งใหญ่
สร้างจากนิยายจากนิตยสาร บางกอกรายสัปดาห์
สู้สั่งเมือง
เรื่องเยี่ยมของ ศักดิ์ สุริยา
สมบัติ เมทะนี จักร มหาชัย ปิยะมาศ โมนยะกุล อำภา ภูษิต
วิชชุตา เธียรโสภณ, ลักขณา, ดามพ์ ดัสกร, โดม สิงห์โมฬี,
อนันต์ สัมมาทรัพย์, พิภพ ภู่ภิญโญ, ฉัตร มงคลชัย,
ชาติ ชโลธร, ไชยัณห์ สรไกร
จารึก สงวนพงษ์ กำกับการแสดง
สุรพงษ์ รัตนกำพล ถ่ายภาพ
วิสันต์ สันติสุชา อำนวยการสร้าง
สันติสุชาภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย SUVIT

Exit mobile version