หม้ายสามเรือน

หม้ายสามเรือน
ฟิล์ม 16 มม.? / สี / พากย์?
3 สิงหาคม 2498
ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี
ผู้ประพันธ์ ไม้ เมืองเดิม
ผู้กํากับ กิ่ง พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ผู้เขียนบท กิ่ง พึ่งบุญ ณ อยุธยา
นักแสดง
กําพล วัชรกําพล, นาฏยา รัมภเวช

 

 

 

Exit mobile version