Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

หัวใจปรารถนา
Our Rating
Your Rating

หัวใจปรารถนา

หัวใจปรารถนา (2515)
หัวใจปรารถนา
พจนาภิรมย์ภาพยนตร์ เสนอ
หัวใจปรารถนา
บทประพันธ์ของ ส.คุปตาภา
สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์
พบพระเอกใหม่ เอก อัมรินทร์
เพลงเอก 35 ม.ม. 7 เพลง
ร่วมด้วย วิไลวรรณ วัฒนพานิช, อดุลย์ ดุลยรัตน์,
รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, อรสา อิศรางกูร, ฑัต เอกฑัต,
ม.ร.ว.ประสิทธิศักดิ์ สิงหรา, มนัส บุณยเกียรติ, แป้น ปลื้มสระไชย,
ไพร, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ชื้นแฉะ, ดาวน้อย ดวงใหญ่,
ทองถม, มาลาริน บุนนาค, แอน, ด.ช.เอกราช
กวี เกียรตินันท์ ถ่ายภาพ
นำดี วิตตะ สร้าง-กำกับ
รัตนาชัยฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

 

 

 

Reviewed by admin on 29 August 2019

Leave a Comment