Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

หัวใจวิปริต
Our Rating
Your Rating

หัวใจวิปริต

หัวใจวิปริต

จันทรภาพยนตร์ โดย ศรีบังอร จงประเสริฐ
เสนอ ผลงานความรักที่น่าศึกษา ก่อนจะให้ “ความรัก”
วิฑูรย์ กรุณา วิยะดา อุมารินทร์ อำภา ภูษิต
หัวใจวิปริต
ร่วมด้วย ขบวน มุกดา, เชาว์ แคล่วคล่อง, มารศรี อิศรางกูรฯ,
ด.ญ.ขวัญหญิง, จิตรา, บุญสม, บุญส่ง ดวงดารา,
ดารุณี, สุมาลี, ด.ช.สงกรานต์, ชัย
องอาจ อังคเดชไชยา ถ่ายภาพ
“พงศ์ศิริ” กำกับการแสดง
สน่ำ สวนสุจริต จัดจำหน่าย

Reviewed by admin on 11 June 2018

Leave a Comment