Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

อวนดำ
Our Rating
Your Rating

อวนดำ

อวนดำ (2522)
อวนดำ
อมรรัตน์ภาพยนตร์
อวนดำ
ของ “ศรีเพชร”
สมบัติ เมทะนี กรุง ศรีวิไล อรัญญา นามวงษ์
ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, เนรัญชลา เถลิงศักดิ์, อรสา อิศรางกูร ,
ไพโรจน์ ใจสิงห์, ทาริกา ธิดาทิตย์, ลักษณ์ อภิชาติ,
มานพ อัศวเทพ, ไกร ครรชิต, ม.ล.โกศล ปราโมทย์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม
ศาณิต รุจิรัตน์ตระกูล ถ่ายภาพ
จรัญ พรหมรังสี ลำดับภาพ
อมรรัตน์ อำนวยการสร้าง
กิตติพงษ์ เวศภูญาณ กำกับการแสดง
โกบราเดอร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม

Reviewed by admin on 25 August 2018

Leave a Comment