Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

อะไรกันนักหนา
Our Rating
Your Rating

อะไรกันนักหนา

อะไรกันนักหนา (2516)
อะไรกันนักหนา
เอกรินทร์ภาพยนตร์
อะไรกันนักหนา
ของ ฉกาจ ปูคะวนัช
รัก ผจญภัย ครื้นเครง เฮฮา
สุทิศา พัฒนุช สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ภูษิต อภิมัน
โฉมฉาย ฉัตรวิไล พนม นพพร โสภา สถาพร นำ
ร่วมด้วย สุวิน สว่างรัตน์, เมืองเริง ปัทมินทร์, โสภิต,
สังข์ทอง สีใส, ดาวน้อย ดวงใหญ่, ศรีสละ ทองธารา
และ นาฏศิลป์อินทรดารา
ไสว เชื้อพลายเวช อำนวยการสร้าง
อัศนีย์ สุวรรณทัต-สล้าง สราภัยวาณิช ถ่ายภาพ
ฉกาจ ปูคะวนัช กำกับการแสดง-กำกับบท
มงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

Reviewed by on 14 June 2018

Leave a Comment