Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

เจ้าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์

เจ้าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์

ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ / ความยาว ….. นาที
13 กุมภาพันธ์ 2497
ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง ในราชการกรมตํารวจ

นักแสดง
ฉลอง สิมะเสถียร, วารุณี นาคะนาวี,
สถาพร มุกดาประกร, พะเยาว์ สาริกบุตร

เรื่องย่อ

หลัง สมเด็จพระไชยราชาธิราช ยึด ราชบัลลังก์ และให้สําเร็จโทษ พระรัษฎาธิราช ตามราชประเพณี รวมถึงสั่งประหารขุนนางทุจริตทุกคน และขึ้นครองราชสมบัติ แต่เพราะทรงออกรบปราบหัวเมืองอยู่ เนือง ๆ จึงได้แต่งตั้ง พระเฑียรราชา ขึ้นเป็นอุปราช ว่าราชการอยู่ที่กรุงอโยธยาแทน กระนั้นพระมเหสีของ พระไชยราชา คือ ท้าวศรีสุดาจันทร์ หญิงงามผู้สืบเชื้อสายราชวงศ์อู่ทองเห็นที่ว่าพระสวามีไม่อยู่ จึงลักลอบ มีความสัมพันธ์กับ ขุนชินราช และสมคบคิดลอบวางยาพิษปลงพระชนม์พระไชยราชา นําบัลลังก์คืนสู่ราชวงศ์อู่ทอง และสถาปนาขุนชินราชขึ้นเป็นกษัตริย์ ทรงพระนามว่า ขุนวรวงศาธิราช

นับตั้งแต่สิ้นรัชกาลพระไชยราชา พระเฑียร ราชาจึงทรงผนวชเพื่อเลี่ยงภัยจากชู้รักทั้งสอง กระทั่ง ขุนพิเรนทรเทพ ขุนอินทรเทพ หมื่นราชเสน่หานอกราชการ และ หลวงศรียศ คิดกอบกู้ราชบัลลังก์จึงร่วมมือกันปลงพระชนม์ขุนวรวงศาฯ และท้าวศรีสุดาจันทร์ เสียบหัวประจานไว้ที่วัดแร้ง และทูลขอให้พระเฑียรราชาขึ้นครองบัลลังก์

ที่มา บทพากย์ภาพยนตร์ เรื่อง เจ้าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์

 

Reviewed by admin on 04 February 2021

Leave a Comment

%d bloggers like this: