Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

โรงเรียนดงนักเลง
Our Rating
Your Rating

โรงเรียนดงนักเลง

โรงเรียนดงนักเลง

“ครูเป็นอาชีพที่สอนให้คนเป็นคนดี อาชีพครูห่างจากปืนมากนัก ถ้าครูมีมือขวาถือชอล์กมือซ้าย ถือปืน ลูกศิษย์ของครูมกลายเป็นโจรเป็นโรงเรียนนักเลงเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดหรือ…”

โรงเรียนดงนักเลง
รวมมิตรภาพยนตร์ เสนอ
ชรินทร์ ทองสิงห์ สร้างบท-กำกับการแสดง
ครูเป็นอาชีพที่ห่างปืน…
ถ้ามือขวาครูถือ ชอล์ค มือซ้ายถือ ปืน
ลูกศิษย์ของครูจะเป็นอะไร?
โรงเรียนดงนักเลง
ของ นิมิตร ภูมิถาวร
สุเชาว์ พงษ์วิไล วิยะดา อุมารินทร์
ภิญโญ ปานนุ้ย, กาญจนา บุญประเสริฐ,
สมจินต์ ธรรมทัต, วุฒิ คงคาเขตร
ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ
ปานจิตร ประสพสุข อำนวยการสร้าง
ฟิล์มร้อยเปอร์เซ็นต์ จัดจำหน่าย

*ชื่อเดิม “โรงเรียนนักเลง”

เรื่องย่อ

โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว เป็นโรงเรียนที่ดีแต่เปลือกนอกตัวอาคารสวยงามพัฒนา ด้านวัตถุการสอนหนังสือของครูล้าหลังเพราะครูขาดความสามัคคี มีการเล่นพรรคเล่นพวก ตลอดจนการคอรัปชั่นเอาเงินโรงเรียนมาหมุน ครูเถิน ไพรี (สมจินต์ ธรรมทัต) เป็นครูใหญ่ ที่เกรงบารมีเมีย (พัชนี อุรารักษ์) ซึ่งเป็นลูกสาว กํานันเสือเก่า (ถวัลย์ คีรีวัต) บรรดาครูที่โรงเรียนต้องประจบ เอาใจเมียครูใหญ่และลูกสาวคนเดียว ชื่อ สมถวิล (กาญจนา บุญประ เสริฐ) มีอาชีพเป็นครูเหมือนกัน  คุณเกล้า พันธ์ดี (สุเชาว์ พงษ์วิไล) กับครูชลทิพย์ (วิยะดา อุมารินทร์) เป็นครูที่สําเร็จปริญญาพยายามที่จะสร้างสรรความเจริญในการศึกษาของโรงเรียนบ้านตาลเดียว แต่ก็ต้องพบอุปสรรคเพราะทางครูใหญ่และกํานันเข้าใจผิดคิดว่าครูจะมาแย่งตําแหน่งครูใหญ่ ครูกล้าจึงถูกรังแกด้วยวิธีต่าง ๆ ไอ้นิเป็นมือปืนรับจ้างที่ร้ายกาจในการฆ่าคน ครั้งสุดท้ายสู้คดีหลุดเพราะศาลยกฟ้อง ไอ้หิน รับเงินแล้วก็ไปฆ่าครูเกล้า แต่ฆ่าไม่ได้ เพราะครูเกล้าเคยเป็นครูที่สอนมาแต่เด็ก ด้วยจิตสํานึกของศิษย์แม้จะเป็นคนชั่วแต่ก็ยังเคารพครูระลึกถึงพระคุณครู ไอ้หินกลับมาปกป้องครูจนถูกพวกกำนันรุมฆ่า ครูเกล้าหมดความอดทนจึงคิดที่จะล้างแค้นแทนลูกศิษย์ แต่ก็มีจิตสํานึกของ ครูชลทิพย์และเด็ก ๆ ที่เห็นเหตุการณ์ ครูเถินและครูว่อง (วุฒิ คงคงเขต) สำนึกผิดที่ตั้งตัวเป็นศัตรูมาตลอดมีความละอายใจกลับตัวเป็นครูที่ดี ในที่สุดชาวบ้านก็ช่วยกันปกป้องครูเกล้า ๆ ได้เป็น ครูใหญ่ของโรงเรียนบ้านตาลเดี่ยวในที่สุด

Reviewed by admin on 26 October 2018

Leave a Comment