หนังไทย

ใจเดียว

ใจเดียว (2525)
ใจเดียว
พบโชคภาพยนตร์
เสนอ ภาพยนตร์ชีวิตรักที่เป็นอมตะ
รักเถอะ…ถ้าคุณคิดว่าคนรักของคุณมีรักเดียวและ…
ใจเดียว
ของ เสนีย์ บุษปะเกศ
ทูน หิรัญทรัพย์ สุพรรษา เนื่องภิรมย์
พอเจตน์ แก่นเพชร ลินดา ค้าธัญเจริญ
ลักษณ์ อภิชาติ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ชนะ ศรีอุบล,
จันทนา ศิริผล, โกร่ง กางเกงแดง ฯลฯ
วิเชียร วีระโชติ ถ่ายภาพ
บวรมงคล ผู้ช่วยผู้กำกับ
เครือมาศ สร้อยคีรี ดำเนินงานสร้าง
นฐพร พรมา อำนวยการสร้าง
แสนยากร กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย ไข่โปสเตอร์

Exit mobile version