Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ไม่มีคำตอบจากสวรรค์
Our Rating
Your Rating

ไม่มีคำตอบจากสวรรค์

ไม่มีคำตอบจากสวรรค์ (2516)
ไม่มีคำตอบจากสวรรค์
เมทะนีฟิล์ม โดย สมบัติ เมทะนี เสนอ
ไม่มีคำตอบจากสวรรค์
ของ ศรีรัตน์ สถาปนวัฒน์
สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์
กำธร สุวรรณปิยะศิริ นันทวัน สุวรรณปิยะศิริ
ทม วิศวชาติ, ชุมพร เทพพิทักษ์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง,
รอง เค้ามูลคดี, เมตตา รุ่งรัตน์, บู๊ วิบูลย์นันท์,
ด.ญ.พิไลพร, ศิริ ศิริจินดา, วงษ์ทอง ผลานุสนธิ์, ชินดิษฐ์ บุนนาค,
ปราณีต คุ้มเดช, แป้น ปลื้มสระไชย, พรชัย, แพน, พิภพ ภู่ภิญโญ
ขอแนะนำ พิมพรรณ โรจนกสิกิจ
และดารารับเชิญ ลมูล อติพยัคฆ์
สมเกียรติ พัฒนทรัพย์, ทศพร, สิงห์ อิ่มลาภ
คุณจะรู้ถึงคุณค่าของน้ำตา ก็ต่อเมื่อคุณร้องไห้เอง!
ส.อาสนจินดา สร้างบทภาพยนตร์
นิยม ศรีสุวรรณ์ ถ่ายภาพ
ชวลิต พละเดช กำกับบท-ลำดับภาพ
สมบัติ เมทะนี กำกับการแสดง
กาญจนา เมทะนี อำนวยการสร้าง
แกรนด์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย บรรหาร
-หนังเรื่องแรกจากการสร้างและกำกับโดย สมบัติ เมทะนี

Reviewed by admin on 15 June 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: