ดวงตาสวรรค์ 2524

จากนวนิยายเรื่อง ดอกหญ้า และ ดวงตาสวรรค์ โคลีเซี่ยมโปรดักชั่น โดย พรพิมล มั่นฤทัย “สวรรค์นั้นมีดวงตา มอบคุณค่ารักประทับดวงใจ” ดวงตาสวรรค์ ของ กัญญ์ชลา เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ดาราตุ๊กตาทองคนล่าสุด สรพงศ์ ชาตรี พิศาล อัครเศรณี มนตรี เจนอักษร ลลนา สุลาวัลย์ ส.อาสนจินดา พิราวรรณ ประสพศาสตร์, นันทวัน เมฆใหญ่, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, อนันต์ สัมมาทรัพย์, สิงห์...