Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ชุติมา สุวรรณรัต

สวรรค์บ้านนา

สวรรค์บ้านนา 2513

ท่านขุนสิทธิ์โภคทรัพย์ และ คุณหลวงราชมหาศาลสมบัติ เคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อน ทั้งสองตระกูลจัดอยู่ในฐานะที่มั่งคั่งกว่าใครในแถบนั้น ทั้งขุนสิทธิ์และคุณหลวงมีไร่พืชพันธุ์นานาชนิดนับ พัน ๆ ไร่ แต่ขุนสิทธิ์ยังมีฐานะด้อยกว่าหลวงราชอยู่มาก ขุนสิทธิ์มีลูกชายสองคน คือ จักกริช และ จักกริน พูนสิทธิ์ ได้ส่งจักกรินไปเรียนต่อที่กรุงเทพฯ ส่วนจักกริชเรียนสําเร็จแล้วก็คุมงานได้ทั้งหมดแทนพ่อ ส่วนหลวงราชมีลูกสาวสองคนคือ ใยแก้ว และ แววดาว หลวงราชได้ส่ง แววดาวไปเรียนต่อกรุงเทพ ฯ พร้อม ๆ จักกริน วันหนึ่งหลวงราชได้เชิญขุนสิทธิ์มาเลี้ยงเหล้าที่บ้าน และได้พูดจากันถึงเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายหมายหมั้นจะให้ลูกได้แต่งงานกัน แต่หลวงราชมีข้อแม้ว่า ถ้าสองฝ่ายแต่งงานกันแล้ว ขุนสิทธิ์ จะต้องยอมให้ลูกชายใช้นามสกุลของฝ่ายหญิง...

ภูตแห่งความรัก

ภูตแห่งความรัก

ภูตแห่งความรัก (2512) กรุงเกษมภาพยนตร์ ผู้สร้าง แว่วเสียงยูงทอง-น้ำค้าง-มือนาง-จันทร์เจ้า-โนรี-ที่รักจ๋า ภูตแห่งความรัก จากบทประพันธ์ของ ชุติมา สุวรรณรัต สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, จุฑารัตน์ จินรัตน์, ศรีสละ ทองธารา, โขน หมอผี, ทานทัต วิภาตะโยธิน, โกร่ง กางเกงแดง, เถร ทรนง, ปราณีต คุ้มเดช, ชื้นแฉะ, ผาสุข, ทองถม, อุดม สุนทรจามร...