เหนือกว่ารัก

สรรเพชญฟิล์ม เสนอ รักฝังจิต ชีวิตประทับใจ เหนือกว่ารัก ของ “ปฤศนา” สรพงศ์ ชาตรี อรัญญา นามวงษ์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ยอดชาย เมฆสุวรรณ นิภาพร นงนุช, ทาริกา ธิดาทิตย์, มานพ อัศวเทพ, สันติ คราประยูร, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร, มัตติกา เกียรติสกุล, สถาพร มุกดาประกร, มารศรี อิศรางกูร, สมจินต์ ธรรมทัต, ชูศรี...