แก่นกลาสี 2479

แก่นกลาสี ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง, ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้อํานวยการสร้าง มานิต วสุวัต ผู้ประพันธ์ พอใจ วสุวัต ผู้กํากับ หลวงกลการเจนจิต, พอใจ วสุวัต ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต ผู้ลําดับภาพ พอใจ วสุวัต ผู้กํากับศิลป์ แนม สุวรรณแพทย์ ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต, นายเรือตรีเด็ก สิทธิทัศน์, ประจวบ อมาตยกุล ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชะลอ – จิตต์...