ชายสะไบ

ชายสะไบ 16 มม. / ขาวดํา / พากย์ ฉายที่ นิวโอเดียน บริษัทสร้าง สุทธาภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง น.อ.ม.ล. ประวาศ, สุทธา ชุมสาย ผู้ประพันธ์ “พันคํา” จากบทลคร ผู้ถ่ายภาพ “ทิพยมาลา”, “พงษ์พันธ์” ผู้ทําดนตรีประกอบ สง่า อารัมภีร์ ผู้พากย์ เสน่ห์โกมารชุน, พรรณีสําเร็จประสงค์ เค้าเรื่อง “เรื่องของลูกทุ่งและการล้างทุ่งเพื่อ แก้แค้นกัน ด้วยหมัดต่อหมัด ดาบต่อดาบ สุรสิทธิ์เป็น...