บึงสามพัน

บึงสามพัน ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ ฉายที่ ศรีบางลําภู บริษัทสร้าง มิตรภาพยนตร์ ผู้ประพันธ์ ศ. พรหมมาศ, ศ. โรภาส