Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

หลวงวิจิตรวาทการ

เหล็กล้างแค้น

เหล็กล้างแค้น

เหล็กล้างแค้น ฟิล์ม 16 / สี? / พากย์ 20 กันยายน 2494 ฉายที่ศรีอยุธยา บริษัทสร้าง เพลินจิตต์ภาพยนตร์ ผู้ประพันธ์ หลวงวิจิตรวาทการ ผู้พากย์ เสน่ห์ โกมารชุน และคณะ เค้าเรื่อง “เศร้า คติ รัก ตื่นเต้น” ศรีอยุธยา ฉายวันนี้ เหล็กล้างแค้น สร้างจากบทประพันธ์ ขายดี ของ นักประพันธ์อาวุโส คือ หลวงวิจิตรวาทการ เศร้า...

เลือดสุพรรณ

เลือดสุพรรณ 2479

เลือดสุพรรณ บริษัทสร้าง นครภาพยนตร์บริษัท ผู้อํานวยการสร้าง แช่ม สุขุมาลจันทร์ ผู้ประพันธ์ หลวงวิจิตรวาทการ จากบทลครเรื่อง เลือดสุพรรณ ผู้กํากับ “หัสดินทร” กับ “ศุภลักษณ์” ผู้แต่งบทพากย์ “ศุภลักษณ์” ผู้ ถ่ายภาพและลําดับฟิล์ม ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร์ ผู้ลําดับฉาก ประยูร ดารากร ณ อยุธยา ผู้จัดเครื่องแต่งกาย หม่องลุนเผ่, พิศวง อินทโศภณ ผู้ประพันธ์เพลง “ศุภลักษณ์” ผู้แต่งหน้า “ปลัดชุ่ม”...

ห้วงรักเหวลึก

ห้วงรักเหวลึก

ห้วงรักเหวลึก ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร์) / พากย์ 9 มิถุนายน 2498 ฉายที่่ เอ็มไพร์ บริษัทสร้าง บริพัตร์ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ชอุ่ม วิสุทธิผล ผู้ประพันธ์ หลวงวิจิตรวาทการ จากบทประพันธ์ เรื่อง ห้วงรัก-เหวลึก ผู้กํากับ สมควร กระจ่างศาสตร์ ผู้เขียนบท เพ็ญศรี ไพฑูรย์ ผู้ถ่ายภาพ วัน โท.เอง., ทวีวงศ์...