Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

นัยนา ถนอมทรัพย์

ขุนโจร 5 นัด

ขุนโจร 5 นัด

ขุนโจร 5 นัด จากชีวประวัติชีวิตเสือเรียงผู้ยังไม่ตาย ร่วมด้วยพ่อแม่ตัวจริง นำแสดงโดย… สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ นัยนา ถนอมทรัพย์ สุรชาติ ไตรโภค จำนงค์ คณะดิลก ประกอบ โพธิโสภณ ธิดา พันธ์อัปสร อาคม ปัทมาคม กำกับการแสดง…สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ เสียงพากษ์…ม.ล. รุจิรา-มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, สมพงษ์ วงศ์รักไทย ฉายครั้งแรกที่ โรงหนังพัฒนากร หน้าโรง ขุนโจร 5...

ชาติเสือ

ชาติเสือ

ชาติเสือ (2501) ทัศไนยภาพยนตร์ โดย รังสรรค์ ตันติวงศ์ อำนวยการสร้าง ประทีป โกมลภิส สร้างบท-กำกับการแสดง ประมวญ จรัสตระกูล ถ่ายภาพ สู้เมื่อรู้ตัวว่าจะตาย ตายเสียดีกว่าที่จะรู้จักคำว่าแพ้ นี่คือไวย ศักดา ผู้เกิดมาไม่กลัวใคร ชาติเสือ จากบทประพันธ์ของ “อรวรรณ” 6 นางเอกขวัญใจของคุณ… เรวดี ศิริวิไล, ประภาศรี สาทรกิจ, น้ำเงิน บุญหนัก, นัยนา ถนอมทรัพย์, อุษณี อิศรานันท์, นพมาศ...