Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ประภาศรี สาทรกิจ

นางใบ้

นางใบ้

นางใบ้ ฟิล์ม 16 มม. / สี (ประกายดาว) / พากย์ ฉายที่ คาเธ่ย์ บริษัทสร้าง วีนัสภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง วิชัย วานิชทัตต์ ผู้ประพันธ์ เพลินพิศ เลิศยานันท์ จากนิยายเรื่อง ชั่วนิรันดร์ ผู้กํากับ เนรมิต ผู้เขียนบท สุวัฒน์ วรดิลก ผู้ถ่ายภาพ อรกิจ อมาตยกุล ผู้พากย์ ม.ล. รุจิรา – มารศรี...

ชาติเสือ

ชาติเสือ

ชาติเสือ (2501) ทัศไนยภาพยนตร์ โดย รังสรรค์ ตันติวงศ์ อำนวยการสร้าง ประทีป โกมลภิส สร้างบท-กำกับการแสดง ประมวญ จรัสตระกูล ถ่ายภาพ สู้เมื่อรู้ตัวว่าจะตาย ตายเสียดีกว่าที่จะรู้จักคำว่าแพ้ นี่คือไวย ศักดา ผู้เกิดมาไม่กลัวใคร ชาติเสือ จากบทประพันธ์ของ “อรวรรณ” 6 นางเอกขวัญใจของคุณ… เรวดี ศิริวิไล, ประภาศรี สาทรกิจ, น้ำเงิน บุญหนัก, นัยนา ถนอมทรัพย์, อุษณี อิศรานันท์, นพมาศ...