Forgot your password?

A password will be emailed to you.

สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์

เทวีขวัญฟ้า

เทวีขวัญฟ้า

เทวีขวัญฟ้า ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ….. นาที 16 เมษายน 2498 ฉายที่ ควีนส์ บริษัทสร้าง สหศิลป์ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง เอกคุณ คุณามาตย์ ผู้ประพันธ์ สุวัฒน์ วรดิลก ผู้กํากับ เนรมิต ผู้ถ่ายภาพ เอกคุณ คุณามาตย์ ผู้พากย์ เทพา –...

สุภาพบุรุษเสือผา

สุภาพบุรุษเสือผา

สุภาพบุรุษเสือผา ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว …. นาที 30 พฤศจิกายน 2499 ฉายที่ แกรนด์ บริษัทสร้าง สหะนาวีไทย ผู้อํานวยการสร้าง สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ ผู้กํากับ อนุมาศ บุนนาค ผู้ถ่ายภาพ ปรีชา ทรัพย์พระวงศ์ ผู้พากย์ พันคํา, พวงเล็ก เค้าเรื่อง “เป็นเรื่องของคนดี...

แผ่นดินว่างกษัตริย์

แผ่นดินว่างกษัตริย์

แผ่นดินว่างกษัตริย์ ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ….. นาที 31 สิงหาคม 2499 ฉายที่ศาลาเฉลิมไทย บริษัทสร้าง ปรเมรุภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สําเนา เศรษฐบุตร ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ มาลัย ชูพินิจ, , สงบ (สันตสิริ) สวนศิริ, ขจาย ราเชนทร์, ชุมพล พงศ์พิชิต ผู้ประพันธ์...

สามเสือสมุทร

สามเสือสมุทร

สามเสือสมุทร ฟิล์ม 16 มม./สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 31 พฤษภาคม 2497 ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง สหนาวีไทยภาพยนตร์ ในความร่วมมือของกรมสวัสดิการทหารเรือ ผู้อํานวยการสร้าง สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ ผู้อํานวยการแสดง น.อ. ยงยุทธ อาชวาคม ผู้กํากับ อนุมาศ บุนนาค ผู้เขียนบท เพียงพร พลาดิสัย ผู้ถ่ายภาพ วิเชียร วีระโชติ...

สี่สิงห์นาวี

สี่สิงห์นาวี

สี่สิงห์นาวี ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว …. นาที 29 ธันวาคม 2498 บรอดเวย์ บริษัทสร้าง กรมสวัสดิการทหารเรือ, ภาพยนตร์สหะนาวีไทย ผู้อํานวยการสร้าง สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ ผู้กํากับ “ศตวรรษ” ผู้ถ่ายภาพ อรกิจ อมาตยกุล นักแสดง สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, พันคํา,...

กาหลงรัง

กาหลงรัง

กาหลงรัง ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ ฉายเมื่อ 1 ธันวาคม 2499 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง วชิราภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ยุทธ จันทรประทีป ผู้ประพันธ์ แม่เรไร ผู้กํากับ สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ ผู้ถ่ายภาพ ยุทธ จันทรประทีป ผู้พากย์...

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พาก 12 ตุลาคม 2494 ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง วิจิตรเกษมภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง บัณฑูร องค์วิศิษฐ์ ผู้กํากับ “มารยาท” ผู้เขียนบท “ศตวรรษ” เรื่องย่อ พ.ศ. 2484 เพราะพิษสงครามโลก ในยุโรปทําให้ประเทศไทยประสบปัญหาข้าวยากหมากแพง แจ่ม ชาวเมืองกําแพงเพชร พา เดือน ลูกสาวกับ นวล เพื่อนสนิท...

ไฟรัก ไฟบาป

ไฟรัก-ไฟบาป ฟิล์ม 16 มม. / สี?/ พากย์ 18 พฤศจิกายน 2496 ฉายที่ ศรีอยุธยา นักแสดง สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, แก้วฟ้า, ทัต เอกทัต, สมจิตร, เฉลิม, สงวน, จํารูญ, มนัส, ชาลี      

เสือดำ

เสือดํา ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง นาคราชภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ชิตร โปษยานนท์ ผู้ประพันธ์ ป. อินทรปาลิต ผู้กํากับ ชิตร โปษยานนท์ ผู้ถ่ายภาพ สุจินต์ สุทธิวรรณ ผู้ล้างฟิล์ม ม.ร.ว. ทันพงศ์ กฤดากร เรื่องย่อ หลังจากการตายของ เสือฝ้าย ผู้ทรงอิทธิพลแห่งเมืองสุพรรณ เศรษฐีแทนก็เรืองอํานาจและ...

ศาสนารักของนางโจร

ศาสนารักของนางโจร ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ ฉายที่ ศรีอยุธยา บริษัทสร้าง ปรเมรุภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล ผู้ประพันธ์ อ. อรรถจินดา นักแสดง สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ไสลทิพย์ ตาปนานนท์, ยอดยิ่ง สุวรรณสาคร, อนินทิตา อาขุบุตร      

Page 1 of 3123»