Home » » คนึงหา พ.ศ. 2525

คนึงหา พ.ศ. 2525คนึงหา (2525)

รมย์ฤดีโปรดักชั่น เสนอ..
ทูน หิรัญทรัพย์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ มยุรา ธนะบุตร
สายัณห์ จันทรวิบูลย์, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, ดี๋ ดอกมะดัน,
ดอน จมูกบาน, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, ชูศรี มีสมมนต์,
จันทนา ศิริผล, สมชาย สามิภักดิ์, อำนวย ศิริจันทร์
คนึงหา

บทประพันธ์ของ “บุษยมาส”
ดริน ดารากร กำกับการแสดง
อนุมาศ บุนนาค สร้างบท
แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ
พเยีย มาเทว อำนวยการสร้าง
ร่วมใจฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ไข่โปสเตอร์
*เกร็ด
-สร้างเป็นหนังครั้งแรกในปี 2514 นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา-พิศมัย วิไลศักดิ์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น