Home » » พยานบาป

พยานบาปทิตยาภาพยนตร์ เสนอ…
ความรักคือดอกไม้ ความใคร่คือยาพิษ
เด็กไม่มีความผิด จึงต้องถูกตราหน้าว่าเป็น...
พยานบาป


ของ แมน สุปิติ
35 ม.ม.สโคป-สี-เสียงในฟิล์ม
ยอดชาย เมฆสุวรรณ ภาวนา ชนะจิต
มานพ อัศวเทพ ดวงนภา อรรถพรพิศาล
สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ทาริกา ธิดาทิตย์, ชนะ ศรีอุบล,
วิไลวรรณ วัฒนพานิช และ ด.ช.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์
องุ่น ประศาสน์วินิจฉัย อำนวยการสร้าง
สมวงศ์ ทิมบุญธรรม กำกับการแสดง
แสวง ดิษยะวรรธนะ ถ่ายภาพ
ชาลี อินทรวิจิตร-ประสิทธิ์ พยอมยงค์ สร้างเพลง “พยานบาป”
องุ่น จัดจำหน่าย

Share this article :

แสดงความคิดเห็น