Home » » ทับพญาเสือ

ทับพญาเสือ

ทับพญาเสือ (2528)บัวหลวงภาพยนตร์
โดย วิฑูรย์ เชาวน์ประดิษฐ์ เสนอ…
ถ้ามันจะแข็งกร้าวกับกู ก็อย่าให้มันอยู่ต่อไป
ทับพญาเสือ
สรพงศ์ ชาตรี สมบัติ เมทะนี กรุง ศรีวิไล
นรีรัตน์ มนต์ศิริ สุขุมาภรณ์ สุทธิศรีศิลป
ภูมิ พัฒนายุทธ, มานพ อัศวเทพ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม,
ฉัตร มงคลชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ, ไกร ครรชิต, อนันต์ สัมมาทรัพย์
วิฑูรย์ เชาวน์ประดิษฐ์ อำนวยการสร้าง
สุวิชา มีแสงเงิน กำกับการแสดง
ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ
บัวหลวงภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น